Obesity News
Zdědila jsem šťastné geny

Zdědila jsem šťastné geny

MUDr. Marta Šimůnková

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, toho stihla za svou dosavadní profesní dráhu tolik, že by to naplnilo životopis několika úspěšných lidí (viz box). Elegantní, energická, vždy pečlivě upravená, a pokud to složité okolnosti českého zdravotnictví dovolí, pak s milým úsměvem na rtech – taková dáma poskytla pro Obesity NEWS exkluzivní rozhovor.

Časopis Obesity NEWS je věnován lidem, k nimž opravdu nepatříte. Můžete prozradit, jak si udržujete tak štíhlou postavu a vynikající kondici?

Za mnoho mohou geny, a to zejména z otcovy strany. V rodině obezitu zkrátka nemáme. Další výhodou je i vrozené či spíše rodinné pozitivní psychické ladění. Snažíme se na okolní svět pohlížet optimisticky, vidíme-li věci z lepšího hlediska, tak se nám lépe žije. To neznamená, že by pozitivní myšlení zabránilo neblahým událostem, ale s takovým životním postojem se vše lépe zvládne. A druhá část tajemství úspěchu je sport, který jsem od dětství provozovala. Byla jsem k pohybu vedena rodiči a dodnes jsem přesvědčena, že sport k životu zcela neodmyslitelně patří. Dělala jsem sportovní gymnastiku, džezgymnastiku, všechny možné sporty letní i zimní, avšak pravda je, že žádný tak úplně systematicky. Nyní si už však musím mnohé oblíbené pohybové aktivity odepřít, gymnastka už nejsem. Pohyb však mám jako životní potřebu a dodává mi energii.

Obezitologie má na 3. interní klinice již dlouhou tradici. Jak vedení nemocnice podporuje rozvoj současné obezitologie na tomto pracovišti?

Všeobecná fakultní nemocnice je velkou nemocnicí a proto je pro nás velmi důležité stanovit si priority. Říkáme jim nosné programy a jedním z nich je program věnovaný metabolickým onemocněním, mezi něž obezita patří. Takže obezitologie a další součásti 3. interní kliniky, jako je metabolická jednotka, endokrinologická ambulance a samotné obezitologické centrum je jednou částí našeho nosného programu. Dalšími částmi jsou spolupracující pracoviště, jako například Ústav dědičných a metabolických poruch, ale třeba i oddělení tělovýchovného lékařství. Přála bych si, abych mohla podporovat obezitologii více, a proto již činíme přípravné kroky pro jeho zásadní rozvoj.

Obezitologie je mnohooborovou medicínskou disciplínou. Jak funguje spolupráce lékařů ostatních specializací s obezitology v rámci VFN?

Snažíme se všechny spolupracující obory sdružit do nosných programů. Každý z našich odborníků, týká se to především interních a chirurgických oborů, má možnost pozvat si obezitologa na konzilium (pozn.: odborné posouzení a poradenství). V nemocnici měříme BMI, provádíme nutriční screening, takže máme dost informací o stavu pacientovy výživy, fyzické kondice a třeba i o sklonu k obezitě. V případech, kdy obezitolog vyhodnotí, že jde o reálné riziko, převezme si pacienta do své ambulantní péče.

Multioborová spolupráce je vždy nutná, je-li rizikový pacient přijat k rizikovému výkonu, ať už pro riziko podání anestézie, nutnost zvláštního operačního postupu i překlenutí pooperačního období a rekonvalescence. K těžkým gastroenterologickým výkonům musí být pacient zajištěn i po nutriční stránce. Z multioborové spolupráce mám radost, protože si myslím, že právě ta je tou nevyšší přidanou hodnotou Všeobecné fakultní nemocnice.

Co nejvíce na práci obezitologů 3. interní kliniky oceňujete?

Na našich obezitolozích oceňuji nejvíce komplexnost. Považujeme za samozřejmost, že diagnostikují a léčí pacienty, ale stejně důležité je, aby se podíleli na vývoji nových metod, na výzkumu a ověřování nových metod a postupů. Protože jsme fakultní zdravotnické zařízení, je nezbytnou součástí práce našich odborníků výuka studentů medicíny, ale především další vzdělávání lékařů.

Avšak za naprosto klíčovou považuji problematiku výchovy a vzdělávání české populace, aby lidé uměli předejít obezitě a aby jedinci, kteří si bohužel vytáhli „špatnou kartu“ a mají dědičný sklon k obezitě, s touto vlohou uměli zacházet a žít, aniž by onemocněli. Obezita není jen problém estetický, ale především zdravotní. Obezitologů z 3. interní kliniky si vážím pro jejich velmi široký záběr a smysluplnost jejich aktivit.

Doktor Matoulek při nástupu na 3. internu prohlásil, že buď změní obor – jeho podstatu, nebo sám změní svůj obor – bude se věnovat jiné medicínské disciplíně. Podle jeho vnímání obezitologie není pacient člověk, který se o své zlé vůli přejídá, aby si způsobil onemocnění, ale nemocný, za jehož obezitu mohou z určité části vrozené dispozice a je nutné mu jako kterémukoli jinému pacientovi pomoci.

Myslím, že doktor Matoulek zcela správně vystihl, že pro obézního člověka je daleko nejsilnějším impulzempozitivní motivace – a to jak ke změně životního stylu, tak k překročení hranic, které možná považoval za nedosažitelné. A pozitivně motivovat obézního člověka je možné jen tehdy, když se v něm vzkřísí poslední zbytečky sebevědomí, sebeúcty a energie. Obézní lidé zpravidla velmi dlouho se svou chorobou bojují bez úspěchu a negativní hodnocení jejich úsilí není tou správnou cestou k úspěchu. A to pan doktor Matoulek přesně vystihl.

Mgr. DANA JURÁSKOVÁ, Ph.D., MBA

Po absolvování střední zdravotnické školy pracovala jako zdravotní sestra na Klinice kardiologie v IKEM. Vystudovala obory pedagogika a ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na Vysoké škole ekonomické získala titul MBA. Absolvovala postgraduální vzdělání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru sociální lékařství.

Působila jako vrchní sestra na Neurologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči a současně přednášela ošetřovatelství v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který pak vedla. Zastávala pozici náměstkyně ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnice (13 let).

Od roku 2007 je prezidentkou České asociace sester, v letech 2009 a 2010 byla ministryní zdravotnictví. V roce 2009 byla jmenována ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a tuto funkci zastává dosud.

Co plánuje VFN do rozvoje obezitologie v budoucnosti? Má nemocnice připraveno nějaké překvapení pro své obézní pacienty, kterých neustále přibývá a kteří nenavštěvují jen obezitologii, ale léčí se na mnoha dalších klinikách?

Existuje souvislost mezi obezitou a srdečně-cévními chorobami, tudíž prevence obezity je současně i účinným předcházením srdečně-cévním chorobám. Proto jsme se rozhodli připravit projekt na základě priorit Ministerstva zdravotnictví České republiky a programů Evropské unie a vybudovat kardiorehabilitační centrum. Toto centrum by sloužilo pacientům, kteří jsou v kardiovaskulárním riziku. Především by mělo poskytovat péči pacientům po srdeční příhodě, kdy je nutné přesně určit intenzitu a druh pohybové aktivity, přičemž nesmí být pacient po srdeční příhodě přetížen. Takoví lidé by neměli navštěvovat komerční fitcentra či bez dozoru provozovat pohybové aktivity, které by mohly být na jejich síly. Současně se toto centrum bude věnovat obézním v prevenci srdečně-cévních chorob.

Na závěr: kdybyste mohla vyslovit tři přání jako v pohádce o zlaté rybce, co byste přála VFN, zdravotníkům z 3. interní kliniky a co jejich pacientům?

Přála bych si, aby pro pacienty v České republice vznikala další obezitologická centra, která by byla náležitě vybavena. Není obvyklé, že jsou zdravotnická zařízení přizpůsobena potřebám obézních, ať už jde o transportní vozíky, lůžka a další pomůcky pro péči o velmi obézní pacienty.

Přála bych si, aby výrobci předmětů denní potřeby od oděvů až po nábytek pamatovali na to, že všichni nemáme optimální hmotnost, aby si uvědomili, že se proporce lidí mění, byť na to nejsme pyšní. Měli bychom přijmout názor, že ideálem krásy není vyzáblá modelka, ale na druhou stranu není žádoucí, aby populace dále přibývala na váze. Obezita s sebou nese zdravotní problémy. Je nutné se na problematiku dívat realisticky, vždycky budou lidé, kteří nebudou úplně štíhlí, ale měli by mít možnost cítit se komfortně i na sedadle v letadle. Nechceme podporovat trend epidemie obezity, ale chceme vyjít vstříc lidem, kteří potřebují pomoci.

Obezita je skutečně civilizační nemoc a týká se velké části populace, takže bych považovala za úspěch, kdyby se nám v příštích dvaceti letech podařilo nárůst výskytu obezity zastavit. Obávám se však, že se nám to nepodaří, protože náš životní styl se zčásti odehrává – a to už od dětství – ve virtuální realitě u počítače a sport je jen jakýmsi doplňkem. Sezení u počítače povede k zásadním změnám lidského vzhledu. Pohyb je však podstatou života a je nutné, aby se tato zásada vštípila již dětem v rámci rodinné a školní výchovy.

Srdečně děkuji za rozhovor

Přečteno:  5609×

Vyšlo:  2. 10. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020